2. 6. 2020  14:04 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-BUEN - Budova a energia (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-BUEN
Názov predmetu:
Budova a energia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť samostatne riešiť vedecké problémy ekologickej a energetickej efektívnosti budov v podmienkach optimálneho využívania alternatívnych zdrojov energie. Získa základy teórie a konštrukčnej tvorby budov charakterizovaných cieľavedomým šetrením energie pri využívaní ekologicky čistých jej alternatívnych zdrojov. Pochopí princípy rozvoja tejto teórie v zdôvodnenej systémovej väzbe budova -- klíma -- energia. Získa prehľad o modernom software pre predikciu a výpočet energetickej spotreby budov. Získa schopnosť navrhovať i kvantifikovať budovy vo vzťahu k racionálnemu využívaniu energie v tvorbe ekologického architektonického prostredia.
 
Stručná osnova predmetu:
•Modifikácia testovacieho referenčného roku pre konkrétny typ –charakter budovy s cieľavedomým šetrením energie.
•Klimatický a energetický koncept budovy – rozvoj jeho tvorby.
•Procesy optimalizácie vo využívaní alternatívnych zdrojov energie v budovách – simulačné programy
•Ďalšie trendy novej fasádnej techniky budov – ekológia a energia
•Rozvoj fyzikálnej teórie medzipriestorov a ich kvantifikácia
•Simulácia aerodynamických problémov medzipriestoru (CFD)
•Simulácia aerodynamických problémov budovy s dvojitou transparentnou fasádou (CFD)
•Dvojité transparentné fasády budov a energia
•Transparentné dvorany, ich fyzikálny režim a energia
•Moderné trendy v technickej stránke architektúry, jej ekologické aspekty a energia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELEK, B. -- HÍREŠ, J. -- LUKÁŠIK, D. -- BIELEK, M. Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť = Development of technology in architecture for sustainable society. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 93 s. ISBN 978-80-227-3838-5.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- PALKO, M. Dvojité transparentné fasády budov 1. diel: História, vývoj, klasifikácia a teória konštrukčnej tvorby. Bratislava : Coreal, 2002. 206 s. ISBN 80-968846-0-3.
BIELEK, B. -- BIELEK, M. -- KUSÝ, M. -- PAŇÁK, P. Dvojité transparentné fasády budov. 2. diel: Vývoj, simulácia, experiment a konštrukčná tvorba fasády budovy NBS v Bratislave. Bratislava : Coreal, 2002. 250 s. ISBN 80-968846-11.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Buday, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Boris Bielek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: