12. 11. 2019  21:37 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-DIMA - Diskrétna matematika (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-DIMA
Názov predmetu: Diskrétna matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké teoretické vedomosti z diskrétnej matematiky a oboznámiť sa so širokým spektrom úloh, ktoré patria do tejto búrlivo sa rozvíjajúcej oblasti matematiky.
 
Stručná osnova predmetu:
- Binomická veta a jej zovšeobecnenia.
- Rekurentné vzťahy a vytvárajúce funkcie.
- Hallova a Konigova veta.
- Latinské štvorce, blokové plány a Hadamardove matice.
- Transverzály a permanenty.
- Aplikácie v teórii kódovania a teórii hier.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNOR, M. Kombinatorika a teória grafov 1. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 90 s.
KNOR, M. -- NIEPEL, L. Kombinatorika a teória grafov 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 90 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: