28. 10. 2020  9:42 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-DMMHP - Deterministické matematické modely hydrologických procesov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-DMMHP
Názov predmetu:
Deterministické matematické modely hydrologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testovanie, písomné odovzdanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Doktorand získa prehľad o moderných modelovacích nástrojoch pri analýze hydrologických prvkov. Bližšie sa predmet zameria na deterministické zrážko-odtokové modely a to distribuované ako aj koncepčné. Doktorand získa skúsenosti z praktických aplikácií modelovania hydrologických procesov napr. pri analýzach vplyvu zmeny klímy na vodné zdroje, modelovaní extrémnych hydrologických situácií alebo pri hydrologických predpovediach prietokov.
 
Stručná osnova predmetu:
•Delenie a vývoj deterministických modelov.
•Koncepčné a distribuované hydrologické modely.
•Zrážko-odtokové modely (napr. HBV, WETSPA) a modely vodnej bilancie (napr.WATBAL).
•Modelovanie jednotlivých zložiek odtoku; kalibrácia a validácia modelu; analýza chýb a kvality modelu; neistota modelov a údajov.
•Praktické aplikácie deteministického modelovania, napr. pre modelovanie vplyvu zmeny klímy na hospodárenie s vodnými zdrojmi, modelovanie extrémnych hydrologických situácií, hydrologické predpovedanie prietokov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Beven, Keith (2002) Rainfall-Runoff Modelling : The Primer. Wiley, Chichester. ISBN 978-0-470-71459-1
KOHNOVÁ, S. - HLAVČOVÁ, K. - SZOLGAY, J. - HORVÁT, O. Scenario based modeling of hydrological change: Case studies in Slovak basins. Ostrava: KEY Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-169-6. 81 s.
SVETLÍKOVÁ, D. - KOHNOVÁ, S. - SZOLGAY, J. - KOMORNÍKOVÁ, M. - HLAVČOVÁ, K. Využitie hybridných metód v hydrologických predpovediach. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-084-2. 106 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 17

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: