15. 12. 2019  22:11 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-EOBK - Experimentálne overovanie betónových konštrukcií (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-EOBK
Názov predmetu: Experimentálne overovanie betónových konštrukcií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na rozšírenie vedomostí študentov z oblasti experimentálneho zisťovania vlastností nosných materiálov a konštrukcií so zameraním na skúšky nosného betónu, oceľovej a kompozitnej výstuže do betónu a experimentálneho overovania existujúcich betónových konštrukcií z hľadiska medzných stavov.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam, účel a spôsoby experimentálneho overovania.
Meranie, merané veličiny a meracie zariadenia, kalibrácia meradiel, chyby a neistoty merania.
Skúšky vlastností ocele a betónu, zatriedenie materiálov, skutočné a štatistické vlastnosti.
Vykonanie študijnej zaťažovacej skúšky železobetónového nosníka.
Príprava zaťažovacej skúšky.
Realizácia zaťažovacej skúšky.
Vyhodnotenie zaťažovacej skúšky.
Záverečná správa o zaťažovacej skúške.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- BENKO, V. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Vladimír Priechodský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: