6. 12. 2019  15:00 Mikuláš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-FSUSH - Filtračné a stabilitné úlohy sypaných hrádzí (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-FSUSH
Názov predmetu: Filtračné a stabilitné úlohy sypaných hrádzí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Zameranie pozornosti na podstatu a význam inžiniersko-geologického a geotechnického prieskumu dotknutého prostredia. Osvojenie si hlavných zásad, princípov a metód, používaných pri riešení filtračných a stabilitných úloh súvisiacich s prípravou, výstavbou a prevádzkou sypaných hrádzí. Prehĺbenie zručnosti a schopnosti rozlišovať podstatné faktory a príčiny súvisiace so spoľahlivosťou výpočtov, analýza dopadu variability geotechnických aspektov na spoľahlivosť výsledkov filtračných a stabilitných úloh.
Výber problematiky, súvisiacej s témou dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
•Význam prieskumu pri navrhovaní, výstavbe a prevádzke sypaných hrádzí. Spoľahlivosť vstupných údajov.
•Vstupné údaje pre riešenie filtračných a stabilitných úloh, metódy ich stanovenia.
•Filtračné úlohy, metódy riešenia.
•Vplyv geotechnických aspektov na filtračný režim. Optimalizácia návrhu protipriesakových opatrení.
•Aplikácia MKP pri navrhovaní a posudzovaní protipriesakových opatrení, možnosti ich využitia pri objasňovaní anomálií filtračného režimu v telese a v podloží sypaných hrádzí.
•Filtračná stabilita, podstata, jej kritériá a jej význam z hľadiska bezpečnosti prevádzky sypaných hrádzí.
•Stabilitné úlohy, podstata, význam, charakteristika používaných metód, rizikové aspekty.
•Význam spoľahlivosti vstupných údajov, vplyv anizotropie a heterogenity prostredia na stabilitu .
•Vplyv vody a seizmických účinkov pri riešení stabiltných úloh.
•Stabilita svahov a medzné hodnoty hladín u priehrad z miestnych materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Přehrady. Praha : SNTL, 1987. 546 s.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
PETER, P. Nádrže a priehrady: Zvláštne typy hrádzí s tabuľkami na dimenzovanie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1970. 164 s.
BEDNÁROVÁ, E. Nádrže, priehrady a hrádze ako súčasť protipovodňovej ochrany. In III. okresné dni vody: Zborník príspevkov zo seminára, Poprad, SR, 3.4.2003. Poprad : SVP, š.p. OZ Povodie Bodrogu a Hornádu Košice, ÚZ Poprad, 2003, s. 6--11.
PETER, P. Canal and river levées = Kanálové a ochranné hrádze. Amsterdam : Elsevier, 1982. 540 s. ISBN 0-444-99726-1.
PETER, P. Kanálové a ochranné hrádze. Bratislava : Veda, 1975. 461 s.
Kanálové a ochranné hrádze. Bratislava: VEDA, 1975. 474 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Minárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: