18. 2. 2020  10:09 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-GEO - Geotechnika - vybrané state (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-GEO
Názov predmetu: Geotechnika - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie skúšky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si najnovšie poznatky z oblasti materálového výskumu v geotechnike a technológií v geotechnickom inžinierstve. Dôraz sa kladie na výber správnych vlastností hornín, zostavenie reálneho geotechnického modelu a voľbu optimálneho technologického postupu pri návrhu a realizácii geotechnických konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na oblasť materiálového výskumu v geotechnike, použitie pokročilých metód experimentálneho výskumu zemín, skalných hornín a geomateriálov. Absolvent získa poznatky o najnovších technológiách v oblasti zakladania stavieb, podzemného staviteľstva, zlepšovania podložia a environmentálnych geotechnických konštrukcií. Veľká pozornosť sa venuje osvojovaniu si najnovších zahraničných poznatkov štúdiom zborníkov z medzinárodných konferencií a kníh významných zahraničných autorov súvisiacich s problematikou dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.
FRANKOVSKÁ, J. -- HULLA, J. -- ONDRÁŠIK, M. -- TURČEK, P. Proceedings of the XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: From research to design in European practice. In XIVth Danube-European Conference on Geotechnical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, 2010, s. 1--1800. ISBN 978-80-227-3279-6.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb: Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 160 s. ISBN 978-80-227-4018-0.

Odporúčaná:
Vybrané zborníky zo zahraničných geotechnických konferencií

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2018
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 14. 03. 2018.

Typ výstupu: