14. 10. 2019  0:20 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-GEOI - Geoinformatika (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-GEOI
Názov predmetu: Geoinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s priestorovými geoinformačnými systémami a priestorovými informáciami v krajinárstve, krajinnom inžinierstve a krajinnom plánovaní. Študent si prehĺbi vedomosti o štruktúre vektorových a rastrových údajov, databázach textových, tabuľkových a grafických údajov. Oboznámi sa so zdrojmi, zberom a spracovaním údajov pre GIS v krajinárstve. Prehĺbi si vedomosti o využívaní údajov z diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve. Naučí sa analyzovať a modelovať priestor a využívať metódy mapovej algebry a rastrovej analýzy pri riešení úloh v krajinárstve, krajinnom inžinierstve a krajinnom plánovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
•Geografické informačné systémy a priestorové informácie v krajinárstve.
•Informačné systémy o životnom prostredí a vodnom hospodárstve.
•Geometrické, grafické, topologické a textové objekty v GIS, vektorové a rastrové údaje.
•Analýza a modelovanie priestoru.
•Mapová algebra a rastrová analýza a jej využívanie pri hydrologických a vodohospodárskych úlohách.
•Zdroje, zber a spracovanie údajov.
•Diaľkový prieskum zeme, riadená a neriadená klasifikácia.
•Aplikácie DPZ v krajinárstve a krajinnom plánovaní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.

Odporúčaná:
DeMers, M. N.: Fundamentals of GIS. John Wiley 2005, 468 str.
Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový prúzkum Země. Skriptá FS ČVUT, Praha, 2005, 191 str.
Húska, D., Tátošová, L.: Diaľkový prieskum Zeme. Skriptá FZKI, Nitra, 2006, 97 str.
Kolář, J.: Geografické informační systémy. Skriptá FS ČVUT, Praha, 2005, 161 str.
Meijerink, A. M. J. et al.: Introduction to the use of GIS for practical hydrology. ITC UNESCO Publication No. 23, 1994, 243 str.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: