30. 10. 2020  14:29 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-GEOI - Geoinformatika (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-GEOI
Názov predmetu: Geoinformatika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s priestorovými geoinformačnými systémami a priestorovými informáciami v krajinárstve, krajinnom inžinierstve a krajinnom plánovaní. Študent si prehĺbi vedomosti o štruktúre vektorových a rastrových údajov, databázach textových, tabuľkových a grafických údajov. Oboznámi sa so zdrojmi, zberom a spracovaním údajov pre GIS v krajinárstve. Prehĺbi si vedomosti o využívaní údajov z diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve. Naučí sa analyzovať a modelovať priestor a využívať metódy mapovej algebry a rastrovej analýzy pri riešení úloh v krajinárstve, krajinnom inžinierstve a krajinnom plánovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
•Geografické informačné systémy a priestorové informácie v krajinárstve.
•Informačné systémy o životnom prostredí a vodnom hospodárstve.
•Geometrické, grafické, topologické a textové objekty v GIS, vektorové a rastrové údaje.
•Analýza a modelovanie priestoru.
•Mapová algebra a rastrová analýza a jej využívanie pri hydrologických a vodohospodárskych úlohách.
•Zdroje, zber a spracovanie údajov.
•Diaľkový prieskum zeme, riadená a neriadená klasifikácia.
•Aplikácie DPZ v krajinárstve a krajinnom plánovaní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.

Odporúčaná:
DeMers, M. N.: Fundamentals of GIS. John Wiley 2005, 468 str.
Halounová, L., Pavelka, K.: Dálkový prúzkum Země. Skriptá FS ČVUT, Praha, 2005, 191 str.
Húska, D., Tátošová, L.: Diaľkový prieskum Zeme. Skriptá FZKI, Nitra, 2006, 97 str.
Kolář, J.: Geografické informační systémy. Skriptá FS ČVUT, Praha, 2005, 161 str.
Meijerink, A. M. J. et al.: Introduction to the use of GIS for practical hydrology. ITC UNESCO Publication No. 23, 1994, 243 str.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 15. 04. 2020.

Typ výstupu: