30. 10. 2020  11:50 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-GHVH - Geoinformatika v hydrológii a vodnom hospodárstve (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-GHVH
Názov predmetu:
Geoinformatika v hydrológii a vodnom hospodárstve
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s priestorovými geoinformačnými systémami a priestorovými informáciami v hydrológii a vodnom hospodárstve. Študent si prehĺbi vedomosti o štruktúre vektorových a rastrových údajov, databázach textových, tabuľkových a grafických údajov. Oboznámi sa so zdrojmi, zberom a spracovaním údajov pre GIS v hydrológii a vodnom hospodárstve. Prehĺbi si vedomosti o využívaní údajov z diaľkového prieskumu zeme vo vodnom hospodárstve. Naučí sa analyzovať a modelovať priestor a využívať metódy mapovej algebry a rastrovej analýzy pri riešení hydrologických a vodohospodárskych úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
•Geografické informačné systémy a priestorové informácie v hydrológii a vodnom hospodárstve.
•Informačné systémy o životnom prostredí a vodnom hospodárstve.
•Geometrické, grafické, topologické a textové objekty v GIS, vektorové a rastrové údaje.
•Analýza a modelovanie priestoru.
•Mapová algebra a rastrová analýza a jej využívanie pri hydrologických a vodohospodárskych úlohách.
•Zdroje, zber a spracovanie údajov.
•Diaľkový prieskum zeme, riadená a neriadená klasifikácia.
•Aplikácie DPZ vo vodnom hospodárstve.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.

Odporúčaná:
Meijerink, A. M. J. et al.: Introduction to the use of GIS for practical hydrology. ITC UNESCO Publication No. 23, 1994, 243 pp.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: