31. 10. 2020  23:06 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-GMH - Geoštatistické metódy v hydrológii (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-GMH
Názov predmetu:
Geoštatistické metódy v hydrológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie sa s deterministickými a geoštatistickými metódami pre spracovanie priestorovo spojitých hydrologických informácií. Študent získa vedomosti o deterministických a stochastických interpolačných metódach a ich využití najmä pri priestorovom vyjadrení a mapovaní bodových meraní prvkov a charakteristík hydrologickej bilancie. Oboznámi sa s metódami inverzne váženej vzdialenosti, kriking, cokriking a regularizovaného splajnu. Oboznámi s možnosťami zohľadnenia vlastností reliéfu, nadmorskej výšky a iných vlastností povodí pri priestorovom mapovaní hydrologických prvkov. Osvojí si metódy hodnotenia kvality výsledku mapovania. Naučí sa interpretovať a logicky hodnotiť výsledky priestorového rozloženia hydrologických charakteristík.
 
Stručná osnova predmetu:
•Priestorovo spojité prvky hydrologické charakteristiky a prvky hydrologickej bilancie, ich meranie a určovanie.
•Deterministické interpolačné metódy najbližšieho suseda a inverzne váženej vzdialenosti. Geoštatistické interpolačné metódy, určovanie semivariogramu.
•Kriging, cokriging a regularizovaný splajn 3D.
•Posúdenie kvality mapovania metódami krížovej validácie jack-knife.
•Možnosti mapovania úhrnov zrážok v rôznom časovom kroku a mapovania intenzít zrážok.
•Možnosti mapovania prietokov a hladiny podzemnej vody.
•Mapovanie návrhových veličín.
•Využitie mapovania parametrov hydrologického modelu v hydrologickom modelovaní v povodiach bez pozorovaní prietokov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.

Odporúčaná:
Demers, M., N.: Geographic Information Systems. Wiley, USA 2005, 468 pp.
DeMers, M.N.: Fundamentals of GIS. John Wiley 2005, 468 pp.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: