10. 12. 2019  17:03 Radúz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-GTS - Geotechnické stavby (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-GTS
Názov predmetu: Geotechnické stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Upriamiť pozornosť na geotechnické – osobitne vodohospodárske stavby – zemné konštrukcie a ich interakciu s prírodným prostredím. Venovať zvýšenú pozornosť dôležitosti prieskumu, navrhovaniu a výstavbe týchto konštrukcií, na význam monitoringu počas ich prevádzky. Nosnou náplňou predmetu sú problémy a špecifiká zemných konštrukcií - nízkych sypaných hrádzí nádrží, zdrží a odkalísk, ochranných hrádzí ako dôležitých súčastí stavieb protipovodňovej ochrany, ich špecifiká a rizikové faktory. Vplyv času na ich bezpečnosť, starnutie, spôsoby rekonštrukcií a sanácií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Interakcia zemných konštrukcií s prírodným prostredím. Metódy a formy prieskumu zemín a skalných hornín, význam prieskumu a miera spoľahlivosti získaných výsledkov.
• Vlastnosti zemín a hornín – štatistické prístupy ich vyhodnocovania pre sprievodné výpočty.
• Nízke sypané hrádze, prírodné materiály, možnosti využitia umelých materiálov, rizikové faktory s ohľadom na ich základnú funkciu.
• Filtračné výpočty nízkych sypaných hrádzí s ohľadom na namáhanie – metodické prístupy riešenia, miera spoľahlivosti.
• Stabilitné a deformačné výpočty nízkych sypaných hrádzí.
• Filtračná stabilita, formy jej porušenia, metódy a prístupy riešenia problémov filtračnej stability.
• Ochranné hrádze, kanálové hrádze, hrádze nádrží, zdrží a odkaliská. Špecifiká ich bezpečnosti, rizikové faktory, poruchy a havárie, spôsoby rekonštrukcií a sanácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
GOLDIN, A. -- RASSKAZOV, L. Design of earth dams: Geotechnika 2. Rotterdam : A.A.Balkema, 1992. 328 s. ISBN 90-6191-173-7.
BEDNÁROVÁ, E. -- GRAMBLIČKOVÁ, D. Vybrané problémy bezpečnosti ochranných hrádzí. Vodohospodársky spravodajca, 45. s. 15--16. ISSN 0322-886X.
HAKÁČ, J. -- BEDNÁROVÁ, E. Applications of mathematical methods in the supervision of the technical safety of water constructions. Slovak Journal of Civil Engineering, 18. s. 22--28.
GRAMBLIČKOVÁ, D. -- BEDNÁROVÁ, E. Vybrané poznatky z posudzovania bezpečnosti ochranných hrádzí metódou konečných prvkov. Vodní hospodářství, s. 179--181. ISSN 0862-5549.
GRAMBLIČKOVÁ, D. -- BEDNÁROVÁ, E. Analýza rizikových faktorov bezpečnosti ochranných hrádzí. In Rizika ve vodním hospodářství 2007: Sborník příspěvků/Brno, 26.-27.11.2007. Brno : ECON, 2007, s. 128. ISBN 978-80-86433-43-1.
PETER, P. Kanálové a ochranné hrádze. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1975. 474 s.
VERFEL, J. Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. Bratislava : Bradlo, 1992. 511 s. ISBN 80-7127-043-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: