23. 10. 2020  8:07 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-HBP - Hydropedológia a bonitácia pôdy (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-HBP
Názov predmetu:
Hydropedológia a bonitácia pôdy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na seminároch
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z oblasti určovania fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík pôdy, bilancovaní množstva vody v pôde z pohľadu využitia vody rastlinami, o pedogenéze, pôdnych režimoch a procesoch, klasifikácii a systematike pôd, bonitácii poľnohospodárskych pôd, bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, oceňovaní pozemkov a pedologickom prieskume. Pochopí princípy riešenia transportných procesov v pôde.
 
Stručná osnova predmetu:
Klasifikácia pôd, pôdne typy SR. Úrodnosť pôdy. Pôdne režimy a procesy. Pedologický prieskum.
Pôda ako polydisperzný systém. Fyzikálne, hydrofyzikálne, chemické a biologické vlastnosti pôd.
Hydrostatika a hydrodynamika pôdnej vody.
Bonitované pôdno-ekologické jednotky a ich využitie pri oceňovaní pôd. Bonitácia poľnohospodárskych pôd. Využitie bonitácie pôd pre kategorizáciu poľnohospodárskych pôd SR podľa kritérií EU.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

Odporúčaná:
Streďanská, A.: Bonitácia a cena pôdy. SPU, Nitra 2006.
Vedecké články z časopisov a zborníkov konferencií, vyhlášky rezortných ministerstiev.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
23. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: