20. 10. 2019  19:37 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-HPP - Hydrodynamika pórovitého prostredia (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-HPP
Názov predmetu: Hydrodynamika pórovitého prostredia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na seminároch
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si prehĺbi poznatky z hydrodynamiky pórovitého prostredia so zameraním na pôdnu vodu. Naučí sa aplikovať teoretické poznatky pri riešení pohybu vody v nenasýtenej zóne pôdneho profilu.
 
Stručná osnova predmetu:
Zákony pohybu vody v nenasýtenej a v nasýtenej zóne pórovitého prostredia. Princíp spojitosti prúdu a zákon zachovania hmoty a energie v podmienkach pohybu podpovrchových vôd. Metódy riešenia prúdenia vody v nenasýtenej oblasti pôdy a ich aplikácia na konkrétnych praktických prípadoch. Stanovenie parametrov pórovitého prostredia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.
SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: