30. 10. 2020  15:20 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-HVS - Hydrológia - vybrané state (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-HVS
Názov predmetu:
Hydrológia - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomné spracovanie prehľadu študovanej literatúry
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné poznatky o matematických hydrologických zrážkovo-odtokových modeloch a modeloch transformácie odtoku v riečnej sieti používaných pri návrhu vodných stavieb a riadení vodohospodárskych sústav. Získať základné vedomosti o stochastických metódach používaných pri určovaní návrhových veličín a návrhových časových radoch pre návrh vodných stavieb a riadení vodohospodárskych sústav. Prehĺbiť vedomosti vo vybraných oblastiach hydrológie so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
•Typy úloh vyžadujúcich matematické modelovanie pri návrhu vodných stavieb a riadení vodohospodárskych sústav.
•Triedenie matematických modelov v hydrológii.
•Základné bilančné a pohybové rovnice použiteľné pre popis jednotlivých procesov hydrologického cyklu v modeloch odtoku.
•Stochastické vlastnosti hydrologických veličín a radov a základné prístupy k ich modelovaniu.
•Experimentálne metódy v hydrológii.
•Vybrané state vedného základu z oblasti dizertačnej práce podľa dohody so školiteľom.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s. BEEK, E., LOUCKS, P.D.: Water Resources Systems Planning and Management an introduction to methods, models and applications. UNESCO 2005, ISBN 978 92 3 103998 0, 680 pp.
Vybrané state vedného základu z oblasti dizertačnej práce podľa dohody so školiteľom

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie, skúška
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 27

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: