28. 10. 2020  21:27 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-KISVS - Krajinno-inžinierske stavby - vybrané state (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-KISVS
Názov predmetu:
Krajinno-inžinierske stavby - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
ústna skúška - 75 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o hydromelioračných stavbách, o vedeckých metódach výskumu a vývoja hydromeliorácií s orientáciou na sledovanie, hodnotenie a prognózovanie abiotických a biotických zložiek prostredia s ohľadom na fyzikálne, chemické a ekologické faktory viazané na atmosféru, vodu, pôdu a rastliny. Prehĺbi si vedomosti o odvodňovacích zariadeniach a spôsoboch závlah špeciálnych kultúr, o objektoch nevyhnutných pre plnenie ich funkcie a o ich začlenení do krajiny.
 
Stručná osnova predmetu:
•Význam hydromelioračných stavieb a ich vplyv na úpravu vodného režimu pôd, hodnotenie z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia.
•Druhy a spôsoby závlahy. Vývoj špeciálnych druhov a spôsobov závlah pre závlahu poľných a špeciálnych plodín.
•Podrobné odvodňovacie zariadenia -- povrchové, podzemné. Špeciálne druhy odvodnenia.
•Modely pre sledovanie pohybu vody, ako aj transportu solí a minerálnych látok, v pôde vplyvom závlahy alebo odvodnenia, ako aj iné vzťahy a súvislosti v systéme pôda - voda -- rastlina -- atmosféra.
•Metódy analýzy klimatických a stanovištných pomerov s ohľadom na ekosystémy.
•Metódy sledovania a prognózovania dopadu klimatických zmien na tieto ekosystémy s ohľadom na potrebu riešenia vodného režimu pôd.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠÚTOR, J. -- GOMBOŠ, M. -- MATI, R. -- TALL, A. -- IVANČO, J. Voda v zóne aerácie pôd Východoslovenskej nížiny. Bratislava : ÚH SAV, 2007. ISBN 80-89139-10-8.
PEKÁROVÁ, P. -- SZOLGAY, J. -- LAPIN, M. -- MELO, M. Scenáre zmien vybraných zložiek hydrosféry a biosféry v povodí Hrona a Váhu v dôsledku klimatickej zmeny. Bratislava : Veda, 2005. 494 s. ISBN 80-224-0884-0.
ČISTÝ, M. -- BAJTEK, Z. Analýza distribučných systémov pre rozvod vody I: Simulačné a hybridné metódy. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 70 s. ISBN 978-80-227-3001-3.
ČISTÝ, M. -- BAJTEK, Z. Application of heuristic methods in irrigation simulation model building. Agricultural engineering, s. 137--144. ISSN 0037-1718.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: