28. 1. 2020  1:02 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-KOMO - Kovové mosty (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-KOMO
Názov predmetu: Kovové mosty
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Naštudovanie a spracovanie vybranej problematiky.
 
Výsledky vzdelávania:
Vybrané problémy navrhovania nosných konštrukcií oceľových a spriahnutých mostov. Stabilitné problémy: odolnosť štíhlych stien a širokých tlačených pásov, odolnosť tlačených pásov otvorene usporiadaných mostov. Problematika únavy a dlhodobej spoľahlivosti kovových mostov. Údržba, rekonštrukcie, zosilňovanie. Zaťažiteľnosť mostov. Európske normy pre navrhovanie mostov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Analýza statického a dynamického pôsobenia kovových mostov.
- Stabilitné problémy navrhovania oceľových mostov.
- Navrhovanie cestných mostov s ortotropnou a spriahnutou oceľobetónovou mostovkou.
- Navrhovanie železničných mostov pre trate s veľkými rýchlosťami.
- Problematika únavy a dlhodobej spoľahlivosti kovových mostov.
- Údržba, rekonštrukcie, zosilňovanie. Zaťažiteľnosť mostov.
- Európske normy pre navrhovanie oceľových a spriahnutých mostov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUREŠ, L. -- PECHAR, J. -- SCHINDLER, A. Kovové mosty. Praha: SNTL, 1990.
SCHINDLER, A. -- BUREŠ, J. Kovové mosty. Praha : SNTL, 1975. 519 s.
RYALL, M. -- HARDING, J. -- PARKE, G. Manual of Bridge Engineering. London: Thomas Telford, 2000. 1012 s. ISBN 0-7277-2774-5.

Odporúčaná:
Normy pre navrhovanie mostov STN EN 1993-2 a STN EN 1994-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: