28. 10. 2020  21:31 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-KREK - Krajinná ekológia (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-KREK
Názov predmetu: Krajinná ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na seminároch
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť teoreticko-metodologické vedomosti z krajinnej ekológie, pozemkových úprav, dendrológie, sadovníctva, vo väzbe na revitalizačné zámery v krajine v súvislosti s úpravou vodného režimu krajiny. Komplexný náhľad na krajinné prostredie a jeho racionálne využívanie ako východiskové poznatky pre ďalšiu vedeckú a tvorivú činnosť doktoranda.
 
Stručná osnova predmetu:
Zmena krajiny, dynamika krajiny, ekologická stabilita, územný systém ekologickej stability a miera ekologickej stability - aj v súčinnosti s platnou legislatívou. Krajinnoekologické plánovanie - metodika LANDEP.
Význam a funkcia vody v krajine, význam a funkcia vegetácie v krajine v intenciách TUR, ekologizácia hospodárenia v krajine, riešenie stretov záujmov vodného hospodárstva v hlavných typoch krajiny a špecifické problémy poľnohospodárskej krajiny, riešenie interakcie vodného diela v krajine.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GODRON, M. -- FORMAN, R T. Krajinná ekologie. Praha : Academia, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
IZAKOVIČOVÁ, Z. -- MIKLÓS, L. Krajina ako geosystém. SAV Bratislava: VEDA, 1997. 152 s.
KLEMENTOVÁ, E. Krajinná ekológia. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2005. 176 s. ISBN 80-227-2343-6.
PAVLIČKOVÁ, K. -- KOZOVÁ, M. Krajinná ekológia v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. 107 s. ISBN 978-80-223-2736-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
23. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: