30. 10. 2020  3:18 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-KRPA - Krajinné plánovanie (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-KRPA
Názov predmetu:
Krajinné plánovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná a ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je zoznámiť poslucháčov s obsahom a významom plánovacích procesov v SE a so súčasnými trendmi udržateľného manažmentu krajiny. Poslucháči porozumejú hlavným plánovacím procesom v SR a ich nástrojom
 
Stručná osnova predmetu:
• Prírodné procesy vo vývoji krajiny, pozícia antropogénnej činnosti -- zameranie sa na vodné hospodárstvo a vodné stavby vo vývoji krajiny, metódy a nástroje pri pretváraní krajiny.
• Dynamika vývoja krajiny, stabilita, únosnosť krajiny, stresové faktory a strety záujmov.
• Územný systém ekologickej stability a miera ekologickej stability
• Krajinnoekologické plánovanie - metodika LANDEP
• Význam a funkcia vody a vegetácie v krajine
• Ekologizácia hospodárenia v krajine, riešenie stretov záujmov vodného hospodárstva v hlavných typoch krajiny
• Špecifické problémy poľnohospodárskej krajiny, riešenie interakcie vodného diela v krajine pre zabezpečenie TUR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FORMAN, R T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. Praha : Academia, 1993. 583 s.
IZAKOVIČOVÁ, Z. -- MIKÓS, L. Krajina ako geosystém. Bratislava: Veda, 1997. 152 s. ISBN 80-224-0519-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: