26. 2. 2020  21:20 Viktor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-MAT2 - Vybrané state z matematiky 2 (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MAT2
Názov predmetu: Vybrané state z matematiky 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technológia stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
geodézia a kartografia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárny projekt, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámenie doktorandov s modernými matematickými metódami podľa zamerania ich dizertačnej práce v nadväznosti na predmet Vybrané state z matematiky 1. Doktorandi sa oboznámia a získajú prax pri modelovaní problémov inžinierskej praxe pomocou numerických, optimalizačných, resp. pravdepodobnostno-štatistických metód optimalizácie experimentu a modelovania časových radov.
 
Stručná osnova predmetu:
- moderné numerické metódy na riešenie rôznych typov diferenciálnych rovníc, ANSYS
- optimalizačné metódy a multikriteriálne rozhodovanie
- optimalizácia experimentu
- modelovanie časových radov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LEVEQUE, R J. Finite volume methods for hyperbolic problems. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 558 s. ISBN 0-521-00924-3.
PÁZMAN, A. Základy optimalizácie experimentu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 1980.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Jana Kalická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Martin Kalina, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: