9. 12. 2019  21:25 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MEZE - Mechanika zemín (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MEZE
Názov predmetu: Mechanika zemín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je získanie teoretický znalostí z mechaniky zemín, priesaku vody pórovitým prostredím, zostavovanie matematických rovníc vzťahu medzi napätím a pretvorením v rôznych druhoch zemín, problematika priestorovej konsolidácie, creepové správanie jemnzrnných zemín, teórie pevnosti zemín a príprava vstupných údajov do geotechnických výpočtov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Priesak vody cez rôzne druhy zemín.
- Napätie v podloží: šírenie napätí v rovinných a priestorových podmienkach.
- Pevnosť zemín, stlačiteľnosť a konsolidácia: stanovenie v laboratórynch a poľných podmienkach.
- Stabilitné problem v zeminách; stabilita svahov. Vplyv vstupných údajov. Progresívne porušovanie zemín.
- Oporné konštrukcie; tlak zemín pri rôznych okrajových podmienkach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULLA, J. -- TURČEK, P. -- BALIAK, F. -- KLEPSATEL, F. Predpoklady a skutočnosť v geotechnickom inžinierstve. Bratislava : Jaga, 2002. 254 s. ISBN 80-88905-42-7.
JESENÁK, J. Mechanika zemín. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 406 s. ISBN 80-227-0642-6.
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.
ZIENKIEWICZ, O. -- TAYLOR, R. The finite element method: Vol.2: Solid and fluid Mechanics dynamics and non linearity. London : McGraw-Hill, 1991. 807 s. ISBN 0-07-084175-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: