20. 10. 2019  9:22 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MHP - Metódy hydrologických predpovedí (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MHP
Názov predmetu: Metódy hydrologických predpovedí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
písomné spracovanie študovanej litertúry
 
Výsledky vzdelávania:
Získať podrobné poznatky o deterministických, dátovo riadených a hybridných metódach používaných pri predpovedaní hydrologických veličín optimalizáciu prevádzky a riadenie vodohospodárskych sústav. Prehĺbiť vedomosti vo vybraných oblastiach hydrologických predpovedí súvisiacich so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
•Typy a metódy hydrologických predpovedí.
•Krátkodobá, strednodobá a dlhodobá predpoveď.
•Deterministické a pravdepodobnostné (ensemblové) predpovede.
•Matematické modely modely v hydrologických predpovediach.
•Štruktúra modelov, vstupné dáta a ich vplyv na výsledok predpovede.
•Updating modelu, predikcia a korekcia chýb.
•Dátovo riadené metódy, modely časových radov a neurónové siete.
•Hybridné modely.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BEEK, E., LOUCKS, P.D.: Water Resources Systems Planning and Management an introduction to methods, models and applications. UNESCO 2005, ISBN 978 92 3 103998 0, 680 pp. KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie, skúška
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: