25. 10. 2020  3:30 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MLVHJ - Metódy laboratórneho výskumu hydrodynamických javov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-MLVHJ
Názov predmetu:
Metódy laboratórneho výskumu hydrodynamických javov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na seminároch
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o metódach experimentálneho výskumu hydrodynamických javov prebiehajúcich v zóne aerácie pôdy, prehĺbi si vedomosti o možnostiach získania charakteristík pôdy nevyhnutných pre matematické modelovanie procesov prebiehajúcich v nenasýtenej oblasti pôdy v terénnych i laboratórnych podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
Procesy prebiehajúce v nenasýtenej zóne pôdneho profilu a metódy ich výskumu.
Modely pre pohyb vody v systéme pôda - voda -- rastlina -- atmosféra.
Možnosti získania vstupných dát do modelov, metódy terénneho a laboratórneho experimentálneho výskumu, výskum možností získania vstupných dát.
Využitie metód experimentálneho výskumu na riešenie praktických úloh - na zhodnotenie účinku opatrení na
vodného režim pôdy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.
ŠTEKAUEROVÁ, V. -- SKALOVÁ, J. Assignment of hydrolimits for estimation of soil ability to supply plants by water. 2010. s. 195--198.
SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: