17. 10. 2019  2:36 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MMVB - Metódy a modely vodohospodárskych bilancií (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-MMVB
Názov predmetu: Metódy a modely vodohospodárskych bilancií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné testovanie, písomné odovzdanie zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Doktorand sa oboznámi s modelovacími nástrojmi systému prírodných zdrojov (hydrologické modely povodia, modelovanie jazier a nádrží, modelovanie kvality vody a pod.). Rozšíri si vedomosti v oblasti modelovania pre účely integrovaného manažmentu povodia. Bližšie sa zameria na problémy vodohospodárskych bilancií a prognóz. Získa praktické skúsenosti z modelovania kvantitatívnych a kvalitatívnych vodohospodárskych bilancií (napr. aplikácia modelu MIKE BASIN) ako aj z využitia optimalizačných a simulačných prístupov pri modelovaní.
 
Stručná osnova predmetu:
• Modelovanie systému prírodných zdrojov (hydrologické modely povodia, modelovanie jazier a nádrží, modelovanie kvality vody).
• Modelovacie prístupy v oblasti integrovaného manažmentu povodia.
• Využitie modelov pre riešenie úloh vodohospodáskej bilanicie.
• Využitie optimalizačných a simulačných prístupov pri modelovaní.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Doplnená: Podľa riešenej problematiky doktorandskej práce
KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s.
SZOLGAY, J., HLAVČOVÁ, K.., KOHNOVÁ, S., BAČÍK, M. Vybrané problémy navrhovania poldrov v protipovodňovej ochrane. Skriptá pre PGŠ. KHTE SvF STU, Bratislava 2003, CD, 52 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: