31. 10. 2020  23:27 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MVP1 - Metodika vedeckej práce 1 (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: D1-MVP1
Názov predmetu: Metodika vedeckej práce 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná mechanika - doktorandský (povinný), 1. rok
geodézia a kartografia - doktorandský (povinný), 1. rok
krajinárstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a technika prostredia budov - doktorandský (povinný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
V jednotlivých prednáškach dvojsemestrálneho predmetu sú komplexne spracované odporúčania týkajúce sa prípravy rozličných druhov odborných prác s rešpektovaním našich a medzinárodných noriem, hlavné zásady výstavby textu, základy rétoriky, základy akademickej etiky a etikety, rady na cestu do zahraničia za prácou, štúdiom, poznávaním, na odborné podujatie.
 
Stručná osnova predmetu:
- ako pracovať s odbornou literatúrou, citovať
- ako pristupovať k ochrane autorských práv (copyright), či k etickým otázkam pri prezentovaní
- ako sa orientovať v indexových časopisoch, indexových citáciách a impakt faktore
- ako pripraviť/písať, rigoróznu, dizertačnú, atestačnú, habilitačnú prácu
- hlavné zásady výstavby textu (vymedzenie pojmu text, modelové štruktúry textu, odborný text – základné požiadavky na autora odborného textu, obsahová a formálna výstavba odborného textu)


 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív Akademická príručka • Vydavateľstvo: Osveta, 2005, 496 strán, • ISBN: 8080632006 Správna vedecká prax. APVV, 2004, www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/ine.../spravna-vedecka-prax.pdf
https://explorable.com/what-is-research

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 368

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: