26. 10. 2020  14:06 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-MVP2 - Metodika vedeckej práce 2 (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-MVP2
Názov predmetu:
Metodika vedeckej práce 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinný), 1. rok
aplikovaná mechanika - doktorandský (povinný), 1. rok
geodézia a kartografia - doktorandský (povinný), 1. rok
krajinárstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
technológia stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinný), 1. rok
teória a technika prostredia budov - doktorandský (povinný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na cvičeniach
 
Výsledky vzdelávania:
V jednotlivých prednáškach dvojsemestrálneho predmetu sú komplexne spracované odporúčania týkajúce sa prípravy rozličných druhov odborných prác s rešpektovaním našich a medzinárodných noriem, hlavné zásady výstavby textu, základy rétoriky, základy akademickej etiky a etikety, rady na cestu do zahraničia za prácou, štúdiom, poznávaním, na odborné podujatie.
 
Stručná osnova predmetu:
- ako pripraviť abstrakt, kazuistiku, prednášku, poster, vedecko-odborný článok, PowerPointovú prezentáciu
- premietaná obrazová prezentácia (prezentácia s priesvitkami, prezentácia s PowerPointovými diapozitívmi, úvodný diapozitív, textová časť, ..
- posterová prezentácia (príprava posteru, úvodný nadpis, textová časť, grafické riešenie, používanie písma, používanie farieb, ilustrácie, materiál na poster, technické spracovanie posteru, vlastná posterová prezentácia, praktické rady)- ako sa pripraviť na obhajobu rôznych druhov prác
- prednáška (príprava prednášky, vlastná prednáška, začiatok/jadro/záver prednášky, diskusia k prednáške, praktické rady)
- ako používať komunikačné zručnosti pri prezentácii
- základy rétoriky (príprava na rečnícke vystúpenie, reč tela, praktické rady, zlozvyky rečníka v mimike a gestike, minislovník odborných výrazov z rétoriky)
- ako vydávať publikáciu v zahraničí
- ako organizovať odborné podujatie, ako pripraviť životopis, ako sa pripraviť na pracovný pohovor
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dušan Meško, Dušan Katuščák, Ján Findra a kolektív Akademická príručka • Vydavateľstvo: Osveta, 2005, 496 strán, • ISBN: 8080632006 Správna vedecká prax. APVV, 2004, www.apvv.sk/buxus/docs/agentura/ine.../spravna-vedecka-prax.pdf
https://explorable.com/what-is-research

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 364

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Martina Porubčinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: