26. 1. 2020  13:58 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-NPVS - Nádrže a priehrady - vybrané state (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-NPVS
Názov predmetu: Nádrže a priehrady - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Zamerať pozornosť na pozitíva a negatíva nádrží a priehrad, získať poznatky o výsledných štatistikách porúch a havárií priehrad, registrovaných v registri ICOLD, prehĺbiť vedomosti o rizikových faktoroch v príprave, výstavbe a prevádzke nádrží a priehrad, doplniť znalosti o možnostiach minimalizácie rizík, vyplývajúcich z variability prírodného prostredia, oboznámiť sa s možnosťami využívania numerických a štatistických metód v procese navrhovania a prevádzky týchto stavieb, venovať pozornosť možnostiam preventívnych opatrení, minimalizujúcich negatívne dopady prevádzky nádrží a priehrad na okolie a ŽP.
Prehĺbiť vedomosti vo vybraných oblastiach nádrží a priehrad, súvisiacich s témou dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
•Štatistiky porúch a havárií priehrad, zaradených do registra ICOLD.
•Podklady pre navrhovanie nádrží a priehrad, rizikové faktory súvisiace s prípravou, výstavbou a prevádzkou nádrží a priehrad, vyplývajúce z variability prírodného prostredia.
•Stochastické metódy a ich význam v etape dimenzovania nádrží, význam štatistického spracovávania deterministických radov prietokov, modelovanie umelých syntetických radov prietokov.
•Podstata a význam využívania numerických metód pri navrhovaní a prevádzke nádrží a priehrad, uplatnenie štatistických metód pri kontrole spoľahlivosti priehrad.
•Vplyv geotechnických aspektov na bezpečnosť priehrad.
•Význam monitoringu, využívanie meraní in situ pri analýze anomálií, inverzné modely.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Přehrady. Praha : SNTL, 1987. 546 s.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb: Sypané priehrady a hrádze. Bratislava : Jaga, 2006. 183 s. ISBN 80-8076-031-4.
LUKÁČ, M. -- BEDNÁROVÁ, E. Nádrže a priehrady: Navrhovanie a prevádzka. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 330 s. ISBN 80-227-1518-2.
VOTRUBA, L. -- HEŘMAN, J. Spolehlivost vodohospodářských děl. Praha : Zeross, 1993. 488 s. ISBN 80-209-0251-1.
BEDNÁROVÁ, E. -- LUKÁČ, M. -- ŠTEFÁNEK, J. Nádrže a vodohospodárske sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 277 s. ISBN 80-227-0376-1.
LUKÁČ, M. Nádrže a vodohospodárske sústavy. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1982. 211 s.
Rizika ve vodním hospodářství 2007: Sborník příspěvků/Brno, 26.-27.11.2007. Brno : ECON, 2007. ISBN 978-80-86433-43-1.
Rizika ve vodním hospodářství 2007: Sborník příspěvků.Práce,projekty a studie vodohospodářských ústavů FAST VUT v Brně.Brno,26.-27.11.2007. Brno : ECON, 2007. ISBN 978-80-86433-43-1.
Rizika ve vodním hospodářství 2010: Sborník příspěvků.Konference s mezinárodní účastí.Brno,ČR,18.-19.10.2010. Brno : CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-703-1.
NACHÁZEL, K. Teorie odhadu v hydrologii a ve vodním hospodářství. Academia, 1986. 166 s.
VOTRUBA, L. -- BROŽA, V. Hospodaření s vodou v nádržích. Praha : SNTL, 1980. 443 s.
BROŽA, V. -- HAINDL, K. -- PATERA, A. Provoz vodních děl. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 1989. 113 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. Ing. Emília Bednárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: