17. 11. 2019  0:19 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-PCD - Projektovanie ciest a diaľníc (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-PCD
Názov predmetu: Projektovanie ciest a diaľníc
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie kontrolných bodov seminára.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť podrobne analyzovať projektové prvky ciest a diaľnic a formulovať požiadavky na priestorové vedenie trasy pozemných komunikácií. Naučí sa analyzovať rizíká v bezpečnosti cestnej premávky.
 
Stručná osnova predmetu:
- Teória priestorových parametrov ciest, diaľnic a rýchlostných ciest.
- Počítačová podpora projektovania, modelovanie a vizualizácia .
- Križovatky pozemných komunikácií, dimenzovanie a výkonnosť.
- Bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnostný audit.
- Aktuálny obsah jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LAMM, R. -- PSARIANOS, B. -- MAILAENDER, T. Highway design and traffic safety engineering handbook. New York : McGraw-Hill, 1999. ISBN 0-07-038295-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miloslav Nemček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: