19. 11. 2019  6:59 Alžbeta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-PODST - Podzemné stavby (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-PODST
Názov predmetu: Podzemné stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť poznatky študenta v oblasti projektovania a výstavby podzemných stavieb zamerané na tému dizertačnej práce. Budú prednášané nové poznatky a skúsenosti z navrhovania a výstavby diaľničných a železničných tunelov na Slovensku a v zahraničí. Oboznámia sa s ďalšími možnosťami využitia podzemia a spôsobmi ich razenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na základné prvky projektov dopravných tunelov a na ich vnútorné prevádzkovo -- bezpečnostné vybavenie. Poslucháči budú oboznámení o využití podzemných priestorov v mestách (podchody, podzemné garáže, metro) a možnostiach ich razenia. Rozšíria si vedomosti v oblasti modelovania podzemných stavieb. Poslucháči budú oboznámení aj s netradičnými možnosťami vybavenia podzemných priestorov a perspektívami ďalšieho rozvoja tejto oblasti. Témy budú priebežne dopĺňané a aktualizované vzhľadom k požiadavkám doktorandov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEPSATEL, F. -- MAŘÍK, L. -- FRANKOVSKÝ, M. Městské podzemní stavby. Bratislava : Jaga, 2005. 285 s. ISBN 80-8076-021-7.
KLEPSATEL, F. -- KOPÁČIK, A. -- KUSÝ, P. Podzemné stavby I.: Metódy tunelovania. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 326 s. ISBN 80-227-1028-8.
KLEPSATEL, F. Podzemné stavby II. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 198 s. ISBN 80-227-2029-1.
KLEPSATEL, F. -- CHABROŇOVÁ, J. Vodohospodárske podzemné stavby. Bratislava: STU Bratislava, 1999. 231 s. ISBN 80-227-1274-4.
KLEPSATEL, F. -- KUSÝ, P. -- MAŘÍK, L. Výstavba tunelů ve skalních horninách. Bratislava : Jaga, 2003. 215 s. ISBN 80-88905-43-5.
ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava : Jaga, 2001. 198 s. ISBN 80-88905-44-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: