27. 1. 2020  19:45 Bohuš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-PPMK - Plánovanie a projektovanie mestských komunikácií (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-PPMK
Názov predmetu: Plánovanie a projektovanie mestských komunikácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšíriť teoretické znalosti v plánovaní a projektovaní komunikačných sietí a zariadení v urbánnom prostredí rôznych typov sídiel, interakcie ponukových a dopytových väzieb v území, vedecké metódy analýzy priestorových prejavov a nárokov dopravy, ich územnej syntézy, modely tvorby objektových, zonálnych, urbánnych a regionálnych štruktúr dopravných sietí a zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
- Metódy analýzy interakcií dopravy a územia v urbánnom prostredí;
- Teória tvorby verejných dopravných priestorov, komunikácií a ich zariadení v mestskom území;
- Kvalitatívne a kvantitatívne kritéria priestorového usporiadania dopravných plôch, uličných sietí a dopravných zariadení;
- Vedecké metódy navrhovania a posudzovania dopravných komunikácií a zariadení pre mestskú individuálnu, hromadnú a nemotorovú dopravu;
- Hodnotenie účinnosti a únosnosti navrhovaných riešení z hľadiska udržateľného rozvoja.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KNOFLACHER, H. Grundlagen der Verkehrs- und Siedlungsplanung. Wien : Böhlau Verlag, 2007. 383 s. ISBN 978-3-205-77626-0.
LAMM, R. -- PSARIANOS, B. -- MAILAENDER, T. Highway design and traffic safety engineering handbook. New York : McGraw-Hill, 1999. ISBN 0-07-038295-6.
MEYER, M D. -- MILLER, E J. Urban transportation planning. New York : McGraw-Hill, 2001. 642 s. ISBN 0-07-242332-3.
ĎURČANSKÁ, D. -- BEZÁK, B. -- GAVULOVÁ, A. -- MAHDALOVÁ, I. -- RADIMSKÝ, M. -- ŘEZÁČ, M. -- SMĚLÝ, M. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. Žilina : Žilinská univerzita, 2011. 328 s. ISBN 978-80-554-0303-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: