28. 10. 2020  20:49 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-RETO - Revitalizácie tokov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu:
D1-RETO
Názov predmetu: Revitalizácie tokov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti o interakcii toku s akvatickou a terestrickou zónou z pohľadu tvorby habitatu. V predmete sú zdôvodnené návrhové parametre technických prvkov podporujúcich členitosť koryta pre vytvorenie optimálnych podmienok habitatu toku.
V druhej časti bude predmet zameraný na základy hodnotenia abiotických a biotických parametrov toku, ekologické aspekty revitalizácie tokov a stratégiou pre skvalitnenie tokov.
Súčasťou predmetu bude modelovanie kvality habitatu akvatickej oblasti toku a návrh technických riešení revitalizačných opatrení s podporou výpočtovej techniky.
 
Stručná osnova predmetu:
•Morfologické charakteristiky tokov a ich vplyv na biologické prostredie akvatickej oblasti toku.
•Ekologické aspekty revitalizácií.
•Hodnotenie kvality habitatu akvatickej oblasti toku pomocou bioindikátorov.
•Získanie a spracovanie podkladov pre revitalizáciu tokov.
•Vplyv úprav tokov na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia.
•Starostlivosť a akvatické a terestrické biotopy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: