26. 10. 2020  13:55 Demeter
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-RME - Revitalizácie mokraďných ekosystémov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: D1-RME
Názov predmetu: Revitalizácie mokraďných ekosystémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické vedomosti o interakcii abiotických a biotických charakteristík povodia, ktoré tvoria ekosystém. V predmete sú zdôvodnené návrhové parametre technických prvkov podporujúcich tvorbu mikrohabitatov, hlavne v oblastiach ovplyvnených antropogénnou činnosťou
V druhej časti bude predmet zameraný na základy hodnotenia abiotických a biotických parametrov ekosystému povodia a aspekty revitalizácie krajiny a stratégie na postupné skvalitňovanie habitatov. Súčasťou predmetu bude modelovanie kvality habitatu u a návrh technických riešení revitalizačných opatrení s podporou výpočtovej techniky.
 
Stručná osnova predmetu:
Morfologické charakteristiky povodia a ich vplyv na biologické prostredie krajiny.
Ekologické aspekty revitazácií.
Hodnotenie kvality habitatu akvatickej a terestrickej oblasti krajiny.
Získanie a spracovanie podkladov pre revitalizačné opatrenia.
Vplyv antropogénnej činnosti na ekologickú a morfologickú stabilitu prostredia.
Starostlivosť o akvatické a terestrické biotopy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MACURA, V. – HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
MACURA, V. – IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2000.272 s. ISBN 80-227-1343-0.
MACURA, V. – SZOLGAY, J. – KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227- 1673-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
22. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 22. 03. 2020.

Typ výstupu: