25. 10. 2020  9:36 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-SMMHP - Stochastické matematické modely hydrologických procesov (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-SMMHP
Názov predmetu: Stochastické matematické modely hydrologických procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Získať podrobné poznatky o stochastických metódach používaných pri určovaní návrhových veličín a návrhových časových radoch pre návrh vodných stavieb a riadení vodohospodárskych sústav. Prehĺbiť vedomosti vo vybraných oblastiach stochastických metód so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
•Typy úloh vyžadujúcich pre ich riešenie aparát stochastickej hydrológie.
•Triedenie stochastických matematických modelov v hydrológii.
•Nové typy zákonov rozdelení pravdepodobnosti a nové metódy odhadu ich parametrov.
•Metóda L-momentov a regionálny odhad parametrov.
•Modelovanie závislosti a kopule.
•Nové typy modelov časových radov a odhad ich parametrov.
•Vybrané state zo špecializácie z oblasti dizertačnej práce podľa dohody so školiteľom.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BEEK, E., LOUCKS, P.D.: Water Resources Systems Planning and Management an introduction to methods, models and applications. UNESCO 2005, ISBN 978 92 3 103998 0, 680 pp. KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie, skúška
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: