28. 10. 2020  22:00 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-SOMVS - Simulačné a optimalizačné modely vodohospodárskych sústav (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
D1-SOMVS
Názov predmetu:
Simulačné a optimalizačné modely vodohospodárskych sústav
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
vodohospodárske inžinierstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Získať podrobné poznatky o simulačných metódach a optimalizačných metódach používaných pri návrhu a optimalizácie prevádzky vodohospodárskych sústav. Prehĺbiť vedomosti vo vybraných oblastiach simulácie a optimalizácie súvisiacich so zameraním na tému dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
•Úloha modelovania vo vodohospodárskom plánovaní a manažmente.
•Modelovacie metódy pre vyhodnocovanie alternatív.
•Analýza neurčitosti a citlivostná analýza
•Cielové funkcie vo vodnom hospodárstve.
•Optimalizačné metódy vo vodnom hospodárstve.
•Fuzzy metódy v optimalizácii.
•Systémy pre podporu rozhodovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BEEK, E., LOUCKS, P.D.: Water Resources Systems Planning and Management an introduction to methods, models and applications. UNESCO 2005, ISBN 978 92 3 103998 0, 680 pp. KALÚZ, K., REHÁK, Š., HLAVČOVÁ, K., SZOLGAY, J. Vodné hospodárstvo krajiny. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 314 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Anglický jazyk je len pre cudzincov - konzultácie, skúška
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
31. 10. 2017
Schválil:
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: