24. 1. 2020  11:47 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-SUA - Stavebná a urbanistická akustika (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-SUA
Názov predmetu: Stavebná a urbanistická akustika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie pozemných stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vedomosti získané v inžinierskom štúdiu z oblasti stavebnej a urbanistickej akustiky
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírenie poznatkov o navrhovaní a posudzovaní stavebných konštrukcií a budov z hľadiska stavebnej, urbanistickej a priestorovej akustiky. Situovanie budov vzhľadom na hluk v exteriéri. Návrh a posudzovanie vnútorných a vonkajších deliacich konštrukcií z hľadiska materiálového zloženia a zvukovej izolácie. Metódy teoretického riešenia predpokladaných hladín hluku v exteriéri a interiéri budov. Výpočty a návrh priestorov z hľadiska požiadaviek priestorovej akustiky. Praktické metódy znižovania hluku v exteriéri a interiéri budov a návrh stavebno – konštrukčných protihlukových úprav. Simulácie v urbanistickej, stavebnej a priestorovej akustike. Meracie metódy a ich vyhodnotenie pre potreby stavebnej a projektovej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
• Spôsoby navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie
• Metódy výpočtu vonkajšieho hluku z dopravy a jeho hodnotenie
• Materiály a ich zvukovopohltivé a zvukovoizolačné vlastnosti
• Laboratórne meracie metódy v stavebnej akustike pre vertikálne a horizontálne konštrukcie
• Meracie metódy v podmienkach stavby a ich vyhodnotenie
• Kritéria na hodnotenie zvukovej izolácie stavebných konštrukcií a budov
• Spracovanie nameraných výsledkov s podporou počítača
• Metódy počítačovej simulácie v stavebnej, priestorovej a urbanistickej akustike
• Hygienické aspekty vnútorného a vonkajšieho prostredia z hľadiska hluku
• Kritéria na vonkajšie prostredie z hľadiska situovania budov v urbanistickej zástavbe
• Metódy merania a vyhodnotenia hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŠKÁŠ, J. Znižovanie hluku v pozemných stavbách. Bratislava : Alfa, 1988. 282 s.
TOMAŠOVIČ, P. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. -- DLHÝ, D. -- GAŠPAROVIČOVÁ, V. Akustika budov: Priestorová akustika. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 287 s. ISBN 978-80-227-3235-2.
TOMAŠOVIČ, P. -- DLHÝ, D. -- GAŠPAROVIČOVÁ, V. -- RYCHTÁRIKOVÁ, M. Akustika budov: Stavebná a urbanistická akustika. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 398 s. ISBN 978-80-227-3019-8.

Odporúčaná:
STN EN ISO 140-1 až 12
Tomašovič, P. a kol.: Akustika budov II. Laboratórna nepriezvučnosť stavebných konštrukcií a prvkov. STU, Bratislava 2014
Tomašovič, P. a kol.: Navrhovanie sadrokartonových konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie. STU, Bratislava, 2003, ISBN 80-227-1842-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Dušan Dlhý, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: