9. 12. 2019  19:14 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-SZBS - Spoľahlivosť a zosilňovanie betónových stavieb (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-SZBS
Názov predmetu: Spoľahlivosť a zosilňovanie betónových stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola zadaných prác
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikácia teórie spoľahlivosti na betónové stavby. Vybrané state z problematiky príčin a prejavov chýb a porúch betónových stavieb. Postup pri fyzikálno-konštrukčnom posudzovaní a hodnotení stavebných konštrukcií. Špeciálne diagnostické metódy na získanie údajov o vlastnostiach materiálov a konštrukcií pre posúdenie ich spoľahlivosti a životnosti. Statická a dynamická analýza nosných prvkov pri rekonštrukciách a zosilňovaní pozemných a inžinierskych stavieb. Kompatibilita materiálov a technológii pri ochrane, oprave a zosilňovaní betónových stavieb.
 
Stručná osnova predmetu:
- Literatúra a normy z problematiky vyšetrovania spoľahlivosti betónových stavieb. Analýza chýb
a porúch. Bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť betónových stavieb.
- Teória spoľahlivosti a rizikového inžinierstva technických systémov. Metódy overovania
spoľahlivosti.
- Podmienky spoľahlivosti, rezerva a index spoľahlivosti.
- Aplikácia teórie spoľahlivosti na betónové stavby.
- Posudzovanie a hodnotenie spoľahlivosti betónových stavieb.
- Skúšobné metódy a zaťažovacie skúšky.
- Návrh konštrukcií na mimoriadne zaťaženia (seizmicita, explózia, požiar, ...). Náhle zrútenie
nosnej konštrukcie.
- Špeciálne sanačné postupy. Metódy a materiály na zosilňovanie betónových konštrukcií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BILČÍK, J. -- DOHNÁLEK, J. Sanace betonových konstrukcí. Bratislava: Jaga group, 2003. 151 s. ISBN 80-88905-24-9.
HOLICKÝ, M. Zasady ověřování spolehlivosti a životnosti staveb. Praha: CVUT, 1998. 150 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: