25. 5. 2020  4:49 Urban
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-SZC - Súdno-znalecká činnosť - vybrané state (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-SZC
Názov predmetu: Súdno-znalecká činnosť - vybrané state
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
technológia stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Písomná skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z postupu pri príprave a vypracovaní znaleckého posudku v odbore stavebníctvo, cez prvotné úkony, prípravy, vykonania a vyhodnotenia obhliadky posudzovanej stavby. Absolvovanie predmetu umožní študentovi získať všeobecný prehľad o postupe pri vypracovaní znaleckých posudkov v technických odvetviach odboru stavebníctva, ako aj základné znalosti z problematiky určenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností .
 
Stručná osnova predmetu:
•Ustanovenie znalca na podanie posudku v trestnom, občianskoprávnom a správnom konaní,
•Prvotné úkony znalca, obhliadka a jej dokumentácia,spracovanie posudku,
•Úkony po podaní posudku, výsluch znalca, doplnok k znaleckému posudku,
•Prehľad jednotlivých metodík stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností,
•Metóda porovnávacia, využitie štatistických metód,
•Finančná aritmetika, úrokový počet, súčasná a budúca hodnota výnosov, metóda výnosová,
•Východisková cena stavieb - nákladový spôsob, metóda polohovej diferenciácie,
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NIČ, M. Metodika znaleckej činnosti. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 101 s. ISBN 978-80-227-2577-4.
NIČ, M. -- MAJDÚCH, D. -- ILAVSKÝ, M. Ohodnocovanie nehnuteľností. Bratislava: MIpress, 2012. 466 s. ISBN 978-80-971021-0-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

P
N
100,0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Milan Nič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jarmila Nováčiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Veronika Sojková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
25. 3. 2020
Schválil:
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 25. 03. 2020.

Typ výstupu: