21. 11. 2019  15:15 Elvíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-TDP - Teória dopravného prúdu (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-TDP
Názov predmetu: Teória dopravného prúdu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežný test
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť teoretické znalosti o zákonitostiach pohybu jednotlivého a skupín vozidiel v špecifických podmienkach a prostredí, analytické formulovanie charakteristík, podmienky pre modelovanie, stanovenie kvalitatívnych úrovní viazaného a voľného dopravného prúdu a ich experimentálne a praktické využitie.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vymedzenie pojmov, formulovanie javov a mechanizmov dopravného prúdu;
- Definovanie základných charakteristík dopravného prúdu a metódy ich sledovania;
- Modely dopravného prúdu v stabilnom a nestabilnom prostredí;
- Optimalizácia dopravného prúdu, optimalizačné kritéria, ich vymedzenie;
- Simulačné metódy a modely v teórii dopravného prúdu;
- Aplikácia teórie dopravného prúdu;
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEDELSKÁ, V. -- FREŠO, P. Teória dopravného prúdu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1985. 320 s.
MEDELSKÁ, V. Dopravné inžinierstvo. Bratislava : Alfa, 1991. 374 s. ISBN 800500737X.
PIGNATARO, L J. Traffic Engineering : Theory and Practice. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1973. 502 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: