14. 11. 2019  0:40 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-TEGR - Teória grafov (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-TEGR
Názov predmetu: Teória grafov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra 2 úspešne absolvované testy.
Získanie minimálne 50% bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných pojmoch a aplikáciách teórie grafov, predovšetkým pri riešení úloh ako sú minimálna cesta v grafe, optimálne sledy a dosiahnutelnosť, maximálne toky v sieťach a párovania v párnych grafoch.
 
Stručná osnova predmetu:
- Kombinatorika.
- Základné pojmy teórie grafov.
- Eulerovské ťahy a Hamiltonovské kružnice, prieskum grafu, stromy a kostry.
- Toky a súvislosť, rezy, najkratšia cesta.
- Transverzály a párovania, priraďovací problém.
- Farbenia a rozklady grafov.
- Matroidy a zložitosť algoritmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PLESNÍK, J. Grafové algoritmy. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1983. 300 s.
KNOR, M. Teória grafov. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. ISBN 978-80-227-2879-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: