18. 11. 2019  11:43 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu D1-TEHR - Teória hier (SvF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-TEHR
Názov predmetu: Teória hier
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečný písomný test, podmienka na absolvovanie predmetu min. 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti z teórie hier a herných stratégií. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť aplikovať získané poznatky v jednoduchých dynamických modeloch praktických situácií.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné pojmy: hra, stratégia, rozhodovanie, klasifikácia hier.
• Hry v normálnom tvare, dominantná stratégia, ekvilibriá a optimá.
• Hry s opakovaním a kooperatívne hry.
• Aplikácie teórie hier v ekonómii a sociológii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DÉMUTH, A. Teória hier a problém rozhodovania. Trnava: Filozofická fakulta TU, 2013. 88 s.
HYKŠOVÁ, M. Teorie her.  [online]. 2007. URL: http://euler.fd.cvut.cz/predmety/teorie_her/hry.pdf.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Typ výstupu: