25. 10. 2020  2:56 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-VRP - Vodný režim pôd (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-VRP
Názov predmetu:
Vodný režim pôd
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
účasť na seminároch
 
Výsledky vzdelávania:
Získať teoretické vedomosti o matematických modeloch vhodných na hodnotenie vodného režimu pôdy a schopnosť použiť tieto modely na riešenie konkrétnych úloh (vedeckých i praktických) - na zhodnotenie účinku už existujúcich, ako aj novo navrhovaných, technických zásahov na vodný režim pôdy, na hodnotenie zásob vody v zóne aerácie pôdy pre rastliny, vplyvu antropogénnej činnosti na zložky vodnej bilancie, ako aj vplyvu globálnych zmien na poľnohospodárske a lesné ekosystémy.
 
Stručná osnova predmetu:
Pohyb vody v nenasýtenej zóne pôdneho profilu - vzťahy používané na riešenie.
Štruktúra matematických modelov.
Modely pre pohyb vody v systéme pôda - voda - rastlina - atmosféra.
Možnosti získania vstupných dat do matematických modelov - metódy terénneho experimentálneho výskumu, výskum možností získania vstupných dat - rýchlejších a menej nákladných.
Aplikácia matematických modelov v praktických úlohách - na zhodnotenie účinku už existujúcich, prípadne navrhovaných, technických zásahov na zmenu vodného režim pôdy, vplyv klimatických zmien na vodný režim pôdy, na hodnotenie zásob vody v zóne aerácie pre rastliny, vplyvu antropogénnej činnosti na zložky vodnej bilancie, ako aj vplyvu globálnych zmien na poľnohospodárske a lesné ekosystémy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. Pedotransferové funkcie a ich aplikácia pri modelovaní vodného režimu pôd. Bratislava: STU v Bratislave, 2011. 101 s. ISBN 978-80-227-3431-8.
VELEBNÝ, V. -- NOVÁK, V. -- SKALOVÁ, J. -- ŠTEKAUEROVÁ, V. -- MAJERČÁK, J. Vodný režim pôdy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 208 s. ISBN 80-227-1373-2.

Odporúčaná:
KUTÍLEK, M. - NIELSEN, D.R.: Soil Hydrology, Catena-Verlag, Cremlingen-Destedt, Germany, 1994.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Milan Čistý, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Skalová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
23. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Čistý, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: