18. 11. 2019  5:02 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-ZAST - Zakladanie stavieb (SvF - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-ZAST
Názov predmetu: Zakladanie stavieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si riešenie náročných geotechnických úloh, najmä v oblasti zakladania stavieb a zhotovovania stavebných jám s podporou počítačov, analýza zakladania v náročných geologických podmienkach. Dôraz sa kladie na výber správnych vlastností hornín, zostavenie reálneho geotechnického modelu a voľbu optimálneho technologického postupu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na neštandardné úlohy v oblasti zakladania stavieb, najmä zakladanie na násypoch, málo únosných zeminách, zaplavovaných územiach, lokalitách ohrozovaných zosuvnou činnosťou, poddolovaním, v seizmických oblastiach. Osobitný zreteľ sa kladie na prípravu, realizáciu a najmä vyhodnocovanie zaťažovacích skúšok rôznych geotechnických konštrukcií: kotiev, pilót, pažiacich stien a pod. Výpočtové programy umožnia vytvárať parametrické štúdie, ktoré vedú k optimalizácii návrhu. Veľká pozornosť sa venuje osvojovaniu si najnovších zahraničných poznatkov štúdiom zborníkov z medzinárodných konferencií a kníh významných zahraničných autorov orientovaných na úzky problém súvisiaci s dizertačnou prácou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TURČEK, P. -- HULLA, J. -- BARTÁK, J. -- VANÍČEK, I. -- MASOPUST, J. -- ROZSYPAL, A. Zakládání staveb. Bratislava : Jaga, 2005. 359 s. ISBN 80-8076-023-3.
TURČEK, P. -- HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga, 2004. 359 s. ISBN 80-88905-99-0.
FRANKOVSKÁ, J. -- SÚĽOVSKÁ, M. -- TURČEK, P. Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 162 s. ISBN 978-80-227-3622-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Turček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 23. 04. 2019.

Typ výstupu: