28. 5. 2020  18:37 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu FYZI01_6B - Fyzika (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
FYZI01_6B
Názov predmetu: Fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
39 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
8
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra môže študent za aktivitu na prednáškach a cvičeniach získať maximálne 40 bodov. Skúška má iba písomnú časť, v ktorej môže študent získať maximálne 60 bodov. Body, získané počas semestra sa pripočítajú k bodom, získaným zo skúšky. Hodnotenia A získa študent, ktorý dosiahol celkovo najmenej 92 bodov. Na hodnotenie B je potrebné aspoň 83 bodov, hodnotenie C aspoň 74 bodov, hodnotenie D aspoň 65 bodov a hodnotenie E aspoň 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezískal aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vedomosti a zručnosti, potrebné na riešenie problémov technickej praxe fyzikálnymi metódami. Získa prehľad o typoch fyzikálnych problémov, pochopí špecifiká a súvislosti jednotlivých javov. Bude schopný riešiť jednoduchšie problémy z oblasti mechaniky, elektromagnetizmu a termiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Typológia fyzikálnych problémov (mierka priestorová, rozložené - sústredené parametre, 1D-2D-3D, mierka časová, statický – dynamický, ustálený – prechodný, lineárny – nelineárny)
Sila, práca, energia, výkon
Fyzikálne polia, pôsobenie na bodové objekty (gravitačné, elektrostatické). Intenzita , potenciál. Gaussov zákon, Newtonov zákon, Coulombov zákon – iba pre hmotný bod alebo bodový elektrický náboj
Pružnosť a pevnosť – základy. Mechanické vlastnosti tuhých látok, kvapalín, plynov
Pôsobenie síl na nebodové objekty: moment sily, moment dvojice síl , rotačný pohyb, ťažisko, moment zotrvačnosti. Elektrický dipól. Elektrické pole v dielektriku, polarizácia a elektrická susceptibilita, modifikácia Gaussovho zákona pre dielektriká.
Elektrické pole v kovoch, usmernený pohyb elektrického náboja, práca a výkon elektrického prúdu.
Magnetické pole vo vákuu, silové pôsobenie magnetického poľa na prúdovodič, magnetický dipól, magnetické pole v látke (magnetizácia a susceptibilita)
Mechanické kmity, pohybová rovnica pre lineárny harmonický oscilátor, energia lineárneho harmonického oscilátora. Tlmenie, vynútené kmity a rezonancia. Mechanické vlny
Elektromagnetická indukcia, elektromagnetické pole, elektromagnetické vlnenie. Vlnová optika, geometrická optika (princípy).
Vnútorná energia plynu, stredná kinetická energia, tlak plynu z hľadiska kinetickej teórie. Teplo, práca plynu. Prvá veta termodynamická.
Tepelná kapacita, termodynamické potenciály. Fázové prechody I. a II. druhu, skupenské teplo.
Zákony popisujúce difúziu, mechanizmy prenosu tepla.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl.orig. Brno : VUTIUM, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
OŽVOLDOVÁ, M. -- BALLO, P. -- HLAVÁČOVÁ, J. -- LAURINC, V. -- ŠTUBŇA, I. -- BRACINÍK, J. -- BUDINSKÝ, J. -- DILLINGER, J. -- HOLÁ, O. -- MACÁKOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- GIBOVÁ, Z. -- HALUSKOVÁ, S. -- JAMNICKÝ, I. -- KRAJČOVIČ, J. -- SUČÁKOVÁ, A. -- KVETAN, K. Fyzika I. Bratislava : STU v Bratislave, 2002.
KRAJČOVIČ, J. -- JANČUŠKA, I. -- KVETAN, K. -- HOLOŠOVÁ, H. -- ANTUŠEK, A. Fyzika II. Trnava : AlumniPress, 2007. 259 s. ISBN 978-80-8096-003-2.
OŽVOLDOVÁ, M. -- ČERVEŇ, I. -- DILLINGER, J. -- HALUSKOVÁ, S. -- LAURINC, V. -- HOLÁ, O. -- FEDORKO, P. -- ŠTUBŇA, I. -- KRAJČOVIČ, J. Multimediálna vysokoškolská učebnica fyziky. Časť I (CD ROM). Trnava : Trnavská univerzita, 2007. ISBN 978-80-8082-127-2.
KREMPASKÝ, J. Fyzika: Základný kurz pre technické univerzity. Bratislava : Alfa, 1992. 503 s. ISBN 80-05-01063-X.
WALKER, J. -- HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2688

ABCD
E
FX
1,5 %
2,3 %
7,0 %17,7 %
42,9 %
28,6 %
Vyučujúci:
Mgr. Ondrej Bošák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Jozef Krajčovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Karol Kvetan, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Lokaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Mgr. Marián Palcut, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Perichta, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 11. 2017
Schválil:
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: