3. 6. 2020  19:16 Karolína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu UVEP07_6I - Úvod do vedeckej práce (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: UVEP07_6I
Názov predmetu:
Úvod do vedeckej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test, za ktorý študenti získajú maximálne 10 bodov. Ďalších maximálne 20 bodov získajú za semestrálnu prácu a jej prezentovanie na cvičeniach. Záverečné hodnotenie študenta zodpovedá platnému študijnému poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných charakteristikách vedeckého poznania a vedeckej racionality. Pozná štruktúru a charakteristiky empirických výskumov, výskumného procesu, vedeckej hypotézy, premenných vo vedeckých hypotézach, reliability a validity vedeckých nástrojov a ich typov. Študent rozumie princípom kritického myslenia (teda myšlienkovým procesom indukcie, dedukcie, interpretácie, argumentácie, evalvácie, inferencie a iným, ktoré sú podmienené vyššími kognitívnymi procesmi ako sú generalizácia, abstrakcia, idealizácia, analógia, analýza, syntéza, modelovanie a iné) a dokáže ich aplikovať. Študent je schopný identifikovať a formulovať výskumný problém, vyhľadať informácie v relevantných informačných databázach a nájsť vhodný metodologický aparát na riešenie vytýčených výskumných cieľov. Ovláda formálnu štruktúru platnú pre záverečné práce na MTF STU a rozumie obsahovému zameraniu jej jednotlivých častí.
 
Stručná osnova predmetu:
História a vývoj vedeckej racionality – od mýtu k dôkazu, klasická mechanika, evolučná teória, priemyselná a vedecko-technologická revolúcia, informačná doba (superindustriálna revolúcia), rôzne modely vedy v 20. storočí. Základné vymedzenia vedy – vymedzenie vedeckej racionality (všeobecný, systematický, prediktívny, explanačný, kritický, objektívny, exaktný charakter vedeckého skúmania), základné charakteristiky vedy a vedeckého myslenia (vedecká metóda, jazyk, štruktúra), možnosti klasifikácie vedeckých smerov. Vedecké vysvetľovanie a kritické myslenie vo vede – vzťah vedeckej teórie a vedeckého zákona, vzťah teórie a hypotézy, problém faktu (dáta, daného), možnosti objektivity vedeckého skúmania, povaha kritického myslenia a analýza kognitívnych operácií, schopností a postojov, ktoré ho podmieňujú. Metódy vedeckého skúmania – možnosti klasifikácie vedeckých metód, teoretické a empirické metódy, kvalitatívne a kvantitatívne metódy (druhy, funkcie a ciele) , vzťah naturalistickej a pozitivistickej paradigmy vo vedeckom vysvetľovaní, rozdiel medzi interpretáciou a explanáciou. Výskumy a výskumné projekty – štruktúra a charakteristiky empirických výskumov, typy výskumov z hľadiska ich cieľa, kvalitatívny a kvantitatívny výskum, postupnosť krokov vo výskumnom procese, vedecká hypotéza (forma, premenné, účel), reliabilita a validita výskumných nástrojov, návrh vedeckého výskumu – stanovenie cieľov, výskumných otázok, výskumných metód a výskumného procesu. Tvorba záverečnej práce na druhom stupni VŠ– charakteristika odborného textu, typy odborných textov, rozdiel medzi citáciou a parafrázou – možnosti uvádzania literárnych zdrojov v súlade s platnými normami, rešerš, abstrakt, kľúčové slová – ich podstata, druhy a funkcie v rámci odbornej literatúry, metodika písania záverečnej práce na MTF STU.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FILKORN, V. Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava: Veda, 1998.
BENČO, J. Metodológia vedeckého výskumu. Bratislava : IRIS, 2001. 194 s. ISBN 80-89018-27-0.
OCHRANA, F. Metodologie vědy: Úvod do problému. Praha : Univerzita Karlova, 2009. 153 s. ISBN 978-80-246-1609-4.
The Routledge Companion to Philosophy of Science. New York: Routledge, 2008. ISBN 978-0-415-35403-5.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-2620-219-6.
PUNCH, K. Základy kvantitativního šetření. Praktická příručka pro studenty. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.
FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1304-0.
BEDNÁRIKOVÁ, M. Úvod do metodológie vied. Trnava: FF TU, 2013. ISBN 978-80-8082-620-8.
OKASHA, S. Philosophy of Science: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press., 2002. ISBN 978-0-19-280283-5.
REŠETOVÁ, K. Metodika písania záverečných prác na MTF STU.  [online]. 2012. URL: http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/student/metodika/METODIKA_ZP.pdf.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5510

A
B
C
D
E
FX
25,7 %
24,7 %22,6 %
14,9 %
10,2 %1,9 %
Vyučujúci:
Mgr. Martin Fero, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
9. 1. 2019
Schválil:
Mgr. Martin Fero, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 09. 01. 2019.

Typ výstupu: