23. 7. 2019  20:34 Oľga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DIZSKU_6DE - Dizertačná skúška (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DIZSKU_6DE
Názov predmetu: Dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
štátna skúška2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 3. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 3. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 3. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie písomnej práce a jej obhájenie pred skúšobnou komisiou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda metódy vedeckej práce. Má hlboké vedomosti o oblasti, do ktorej patrí téma dizertačnej práce. Je schopný formulovať ciele dizertačnej práce a metódy vedúce k splneniu jej cieľov. Je schopný navrhnúť a aplikovať modely a postupy riešenia. Vie prezentovať postupy a výsledky vedeckej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Predloženie práce s analýzou súčasného stavu v oblasti riešenia témy a s tézami a návrhom metód a postupu riešenia dizertačnej práce. Rozprava k písomnej práci pred skúšobnou komisiou formou štátnej skúšky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúci je školiteľ príslušného doktoranda.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Schválil: doc. Ing. Roman Čička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: