19. 11. 2019  13:37 Alžbeta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu EMRP04_6D - Exaktné metódy v riadení priemyselných podnikov (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: EMRP04_6D
Názov predmetu: Exaktné metódy v riadení priemyselných podnikov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu (výsledné hodnotenie: prospel) študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 20 až 25 strán, ktorú odovzdá najneskôr v 12. týždni semestra. Zásadné výsledky práce študent spracuje do powerpointovej prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné informácie o systémovom prístupe k riešeniu vybraných problémov operačnej analýzy a o vybraných exaktných metódach a postupoch ich riešenia. Dokáže prakticky využívať metódy matematickej pravdepodobnosti, štatistickej analýzy, operačnej analýzy a vybrané exaktné metódy a postupy na riešenie aktuálnych problémov hospodárskej a podnikateľskej praxe. Dokáže formulovať matematické modely procesov a úloh súvisiacich s riadením výrobných, dopravných a logistických systémov, ako aj ovládať softvérové nástroje pre riešenie optimalizačných úloh.
 
Stručná osnova predmetu:
Základná rozdelenie exaktných metód rozhodovania a ich charakteristika.
Základná charakteristika exaktných metód v manažérskom rozhodovaní.
Metódy matematickej pravdepodobnosti a štatistiky
Dynamické programovanie. Podstata dynamického programovania.
Riešenie problémov optimálneho rozdeľovania obmedzeného zdroja dynamickým programovaním.
Štruktúrna analýza. Konštrukcia základného a rozšíreného modelu.
Viackriteriálna optimalizácia. Charakteristika viackriteriálnej optimalizácie ako súčasti exaktných metód.
Analytický hierarchický proces (AHP). Charakteristika metódy AHP ako metódy viackriteriálnej optimalizácie.
Expert Choice - softvérový nástroj AHP.
Využitie metódy AHP na riešenie problémov priemyselných podnikov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HRABLIK CHOVANOVÁ, H. -- SAKÁL, P. Operačná analýza: časť I. Trnava : AlumniPress, 2011. 242 s. ISBN 978-80-8096-151-0.
HRABLIK CHOVANOVÁ, H. -- SAKÁL, P. -- DRIENIKOVÁ, K. -- NAŇO, T. Operačná analýza: časť II. Trnava : AlumniPress, 2012. 223 s. ISBN 978-80-8096-165-7.
GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2003. 432 s. ISBN 80-247-0421-8.
IVANIČOVÁ, Z. -- BREZINA, I. -- PEKÁR, J. Operačný výskum. Bratislava : Iura Edition, 2002. 287 s. ISBN 80-89047-43-2.
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra. Trnava : SP SYNERGIA, 2003. 335 s. ISBN 80-968734-3-1.
SAKÁL, P. -- JERZ, V. Operačná analýza v praxi manažéra II: Systémová a operačná analýza. Trnava : SP SYNERGIA, 2006. 335 s. ISBN 80-969390-5-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: