18. 11. 2019  15:05 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu HRNP04_6D - HR nástroje pre udržateľnú výkonnosť podniku (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: HRNP04_6D
Názov predmetu: HR nástroje pre udržateľnú výkonnosť podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu (výsledné hodnotenie: prospel) študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 30 až 40 strán, ktorú odovzdá najneskôr v 12. týždni semestra. Zásadné výsledky práce študent spracuje do powerpointovej prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 - 15 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.Absolvovanie odborného testu v požadovanej kvalite.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o nástrojoch riadenia ľudských zdrojov so zameraním najmä na plánovanie a zabezpečenie ľudských zdrojov, personálny controlling, manažment odmeňovania, nástroje na meranie výkonnosti zamestnancov, nástroje potrebné na sledovanie a vyhodnocovanie „mäkkých dát“ v priemyselných podnikoch. Študent bude schopný samostatne vyberať a používať vhodné HR nástroje v konkrétnych podmienkach priemyselných podnikov, podľa cieľa ich aplikácie a deklarovať vhodnosť vybraných nástrojov vo vzťahu k výkonnosti zamestnancov a podniku ako celku.
 
Stručná osnova predmetu:
Controlling riadenia ľudských zdrojov
- kľúčové indikátory HR controllingu (firemné výsledky: napr. HC ROI - návratnosť investícií do ľudského kapitálu; správanie v organizácii: napr. prítomnosť v práci a absentizmus, fluktuácia, pracovný čas a nadčasy; personálny marketing; bezpečnosť práce; vzdelávanie; náklady v riadení ľudských zdrojov)
- interný systém HR controllingu a externý benchmarking
Plánovanie ľudských zdrojov
- vývoj trhu práce, školského systému a demografie obyvateľstva
- plánovanie počtu zamestnancov a efektivita organizačnej štruktúry
Riadenie odmeňovania
- vývoj makroekonomických ukazovateľov
- externý benchmarking odmeňovania na vybraných trhoch
Meranie výkonnosti ľudského kapitálu
- BalanceScorecard
- hodnotenie zamestnancov a odmeňovanie
Diagnostické metódy pri nábore zamestnancov
- psychometrické vlastnosti diagnostických nástrojov (validita, reliabilita, štandardizácia a objektivita)
- vyhodnocovanie výsledkov diagnostických nástrojov (rozhovor, psychologické testovanie, sociologické dotazníky)
Zamestnanecké prieskumy (spokojnosti, angažovanosti a pod.)
- psychometrické vlastnosti prieskumov (validita, reliabilita, štandardizácia a objektivita)
- vyhodnocovanie prieskumov
DataMining a Business Intelligence
- zdroje dát a informačné systémy v podnikoch
- trendy v „Dataentry, processingu a Miningu“ a Business Intelligence ako nástroj riadenia ľudských zdrojov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.
GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- HOLKOVÁ, A. -- VAŇOVÁ, J. Uplatnenie personalistických ukazovateľov v praxi. Trnava : VIVAEDUCA, 2007. 65 s. ISBN 978-80-969827-0-7.
KACHAŇÁKOVÁ, A. Organizačná kultúra. Bratislava : Iura Edition, 2010. 137 s. ISBN 978-80-8078-304-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2017
Schválil: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: