20. 7. 2019  1:35 Iľja
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MNZM04_6D - Manažment (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MNZM04_6D
Názov predmetu: Manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Test.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je rozvinúť znalosti študentov z kľúčových oblastí manažmentu priemyselných podnikov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. História a vývoj manažmentu. Systémová charakteristika manažmentu, podstata a obsah teórie manažmentu.
2. Rozhodovací proces -- podstata, fázy, typy rozhodovania, metódy rozhodovania.
3. Plánovanie ako východisková funkcia manažmentu. Strategické plánovanie.
4. Organizovanie ako funkcia manažmentu -- podstata a obsah organizovania, organizačné štruktúry riadenia. Typy organizačných štruktúr riadenia priemyselných podnikov a tendencie ich zdokonaľovania.
5. Podniková kultúra -- podstata, význam, základné charakteristiky a typológia. Proces zdokonaľovania podnikovej kultúry a jej vplyv na výkonnosť podniku.
6. Systémový prístup k zabezpečovaniu personálu ako manažérskej funkcie.
7. Prístupy k skúmaniu a vymedzeniu efektívneho vedenia ľudí a ich integrácia. Štýly vedenia ľudí -- podstata, rôzne prístupy, charakteristiky jednotlivých štýlov. Komunikácia v manažmente -- model komunikačného procesu a jeho riadenie, druhy komunikácie. Vývoj a budovanie efektívnych pracovných tímov.
8. Motivácia -- podstata, význam, základné charakteristiky. Teórie motivácie a motivačné programy.
9. Kontrola ako funkcia manažmentu -- klasifikácia, proces a metódy kontroly.
10. Kľúčové manažérske kompetencie a kompetenčné modely. Kategorizácia a náplň činnosti manažérov.
11. Komparatívny manažment.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: