16. 7. 2019  16:13 Drahomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu MEPM04_6D - Medzinárodný programový manažment (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MEPM04_6D
Názov predmetu: Medzinárodný programový manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu (výsledné hodnotenie: prospel) študent vypracuje písomnú prácu na zadanú tému v rozsahu 30 až 40 strán, ktorú odovzdá najneskôr v 12. týždni semestra. Zásadné výsledky práce študent spracuje do powerpointovej prezentácie, ktorú prednesie v rozsahu 10 - 15 minút na záverečnom kolokviu študentov daného ročníka. Výsledky študent obháji v následnej vedeckej rozprave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z kľúčových oblastí programového manažmentu priemyselných podnikov. Pozná základný pojmový a kategoriálny aparát prognostiky, jej základné princípy a základné metódy prognózovania. Pozná a vie využívať vedomosti z kritickej systémovej analýzy teórie a praxe strategického manažmentu, progresívnych prístupov v oblasti organizácie priemyselných podnikov, projektového manažmentu a komparatívneho manažmentu, z pohľadu udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov.
 
Stručná osnova predmetu:
História a vývoj manažmentu, školy manažmentu, historické a súčasné teórie manažmentu.
Udržateľný programový manažment priemyselných podnikov.
Prognózovanie sociálno ekonomických systémov.
Model procesu prognózovania rozvoja podniku.
Progresívne prístupy v oblasti organizačných štruktúr riadenia priemyselných podnikov.
Podniková kultúra a jej vplyv na výkonnosť podniku.
Systémový prístup k zabezpečovaniu ľudských zdrojov.
Efektívneho vedenia ľudí a ich integrácia.
Teórie motivácie a motivačné programy.
Model komunikačného procesu a jeho riadenie.
Tvorba kontrolného systému priemyselného podniku.
Kľúčové manažérske kompetencie a kompetenčné modely.
Komparatívny manažment. Základné charakteristiky a hlavné koncepcie európskeho, amerického a japonského manažmentu.
Paradigmy zmien v 21. storočí z pohľadu manažmentu priemyselných podnikov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOWMAN, C. -- VEJDĚLEK, J. Strategický management. Praha : Grada Publishing, 1996. 147 s. ISBN 80-7169-230-1.
ČAMBÁL, M. -- CHLPEKOVÁ, A. -- GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- LENHARDTOVÁ, Z. Manažment podniku: kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 354 s. ISBN 978-80-227-3926-9.
PAUHOFOVÁ, I. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Zborník statí [z vedeckej konferencie]. Smolenice, 16.-18.9.2013. 1.. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. 283 strany. ISBN 978-80-7144-212-7.
SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT vfra, 2005. 403 s. ISBN 80-89085-49-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: