23. 11. 2019  2:43 Klement
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MEVE03_6D - Metodológia vedeckej práce (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: MEVE03_6D
Názov predmetu: Metodológia vedeckej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
automatizácia a informatizácia procesov - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
integrovaná bezpečnosť - doktorandský (povinný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
personálna práca v priemyselnom podniku - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
strojárske technológie a materiály - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
výrobné zariadenia a systémy - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podľa platných noriem MTF STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný analyzovať a aplikovať základné vedecké metódy (teoretické a empirické). Rozumie základným princípom vedeckej racionality a vedeckého vysvetľovania a vie ich aplikovať do svojej výskumnej a publikačnej činnosti. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný text, ktorý má charakter explanačnej a argumentačnej odbornej state. Študent má vedomosti o štruktúre, princípoch a kritériách vedeckého výskumu, je schopný navrhnúť stratégiu a dizajn výskumu. Má prehľad v oblasti grantov a administrácie výskumného projektu a je schopný pracovať s relevantnými odbornými informáciami prostredníctvom online databáz svetových vydavateľov. Je pripravený na prezentovanie vedeckých výstupov na odborných fórach. Pozná techniky zvládania stresu a zásady manažmentu času vo vedeckej práci. Rozumie etickým princípom vedeckej práce a reflektuje ich zmysel a význam.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do metodológie vedy:
vedecká explanácia, deduktívno – nomologický model vedeckého vysvetľovania, alternatívne explanačné modely (induktívno – štatistický, model štatistickej relevancie, kauzálno – mechanický model). Vedecké zákony. Vedecké teórie -štruktúra vedeckých teórií, kritériá platnosti vedeckých teórií. Vedecká predpoveď, vzťah predikcie a kauzality, kauzácia ako tranzitívny vzťah (pravdepodobnostná koncepcia kauzality), probabilistické predikcie a problém pravdepodobnosti. Deduktívno–hypotetická metóda inferencie a problém konfirmácie vedeckej hypotézy, kritika H-D metódy a jej alternatívy. Reduktívna metóda, proces unifikácie a problém jednoty vedy, redukcia a eliminácia, problém interteoretickej redukcie.

2.Štruktúra vedeckých metód:
Teoretické metódy. Všeobecné myšlienkové postupy: a) základné - analýza, syntéza, analógia, komparácia, generalizácia, konkretizácia, abstrakcia, idealizácia, klasifikácia a iné, b) kompozitné - dedukcia, indukcia, argumentácia, interpretácia, evalvácia a iné, c) logické – ekvivalencia, implikácia, negácia, konjunkcia, disjunkcia a iné. Modely a ich druhy (ikonické, alebo škálové modely, analogické modely, matematické alebo abstraktné modely), funkcie modelovania, vzťah modelu a analógie, vzťah modelu a metafory. Hypotézy - formy, premenné, cieľ, spôsoby testovania hypotéz
Empirické metódy: Pozorovanie. Meranie. Experiment. Vzťah empirických a teoretických metód.

3.Štruktúra a dizajn vedeckého výskumu:
Definovanie výskumného problému. Formulovanie výskumných cieľov. Výber výskumnej stratégie. Výskumné hypotézy. Voľba výskumných metód. Definovanie výskumnej vzorky. Vyhodnotenie údajov. Vyvodenie výskumných záverov.

4.Granty a výskumné projekty:
Typy výskumných grantov. Zásady tvorby výskumného projektu. Špecifiká grantových žiadostí. Ciele, aktivity a harmonogram výskumného projektu. Tvorba rozpočtu výskumného projektu. Vyročné správy a vyhodnotenie výskumného projektu.

5.Zdroje vedeckých informácií:
Relevantnosť zdrojov. Online databázy akademických textov. Špecifiká vyhľadávania v jednotlivých medzinárodných databázach vedeckých textov. Scientometria. Typy indexov. Citačný ohlas, impakt faktor, Hirschov index. Využitie IKT pri písaní odborných statí.

6.Tvorba odborného textu:
Faktory zrozumiteľného textu. Konzistencia a koherencia textu. Explanačný text. Argumentačný text. Druhy a funkcie odborných textov. Štruktúra vedeckého textu a stratégie jeho tvorby (systematické členenie, členenie na základe kauzálnych súvislostí, porovnávacie členenie, deduktívno – induktívne členenie a pod.). Postup pri publikovaní odborných a vedeckých textov. Nástrahy a riziká. Čo robí vedu vedou.

7.Prezentácia odborného textu:
Prezentácia vedeckých výstupov na akademických konferenciách. Základy rétoriky a technika hovoreného prejavu. Verbálne a neverbálne aspekty prezentácie. Zásady optimálnej prezentácie vedeckých výstupov. Využitie IKT pri prezentácii.

8. Pracovná záťaž, zvládanie stresu, manažment času:
Stres, dynamika a typy stresu. Techniky zvládania stresovej situácie. Špecifiká pracovnej záťaže v akademickej praxi. Prokrastinácia. Základy manažmentu času.

9. Etické zásady vedeckej práce:
Etický kódex vedeckého pracovníka: princíp vedeckej cti, princíp dôkladnosti a opatrnosti, princíp intelektuálnej slobody, princíp otvorenosti, princíp „dobrého mena“, princíp verejnej zodpovednosti, zásady práce vo výskumných tímoch. Etické aspekty výskumu a vývoja. Vzťah etiky a techniky.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Schválil: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: