9. 12. 2019  10:33 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VKM106_6D - Vybrané kapitoly z matematiky I. (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VKM106_6D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z matematiky I.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje a odovzdá seminárnu prácu na zadanú tému. Za seminárnu prácu študent získa maximálne 25 bodov. Ústna skúška, ktorá pozostáva z obhajoby seminárnej práce je hodnotená 25 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 15 bodov. Výsledné hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda pojmy a dokáže aplikovať techniky vyššej algebry. Pozná základné typy a ovláda metódy výpočtu exaktného riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc. Má znalosti o systémoch lineárnych diferenciálnych rovníc a ich riešení a dokáže ich aplikovať na úlohy z technickej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
Teória grúp
Lineárna algebra (maticový a vektorový počet)
Diferenciálny a integrálny počet funkcie jednej reálnej premennej
Laplaceova transformácia
Obyčajné diferenciálne rovnice
Systémy obyčajných diferenciálnych rovníc
Aplikácie diferenciálnych rovníc v technickej praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUMPHREYS, J F. A Course in Group Theory. New York : Oxford University Press, 2001. 279 s. ISBN 0 19 853459 0.
KARGAPOLOV, M. Osnovy teoriji grupp. Moskva : Nauka, 1982. 288 s.
MATVEJEV, N M. Zbierka príkladov z obyčajných diferenciálnych rovníc. Bratislava : Alfa, 1970. 301 s.
ŠVEC, M. -- MIŠÍK, L. -- KLUVÁNEK, I. Matematika. I.diel: Pre štúdium technických vied. Bratislava : SVTL, 1959. 734 s.
KLUVÁNEK, I. -- MIŠÍK, L. -- ŠVEC, M. Matematika II.diel: Pre štúdium technických vied. Bratislava : Alfa, 1970. 815 s.
OREGAN, D. -- AGARWAL, R. An Introduction to Ordinary Differential Equations. -: Springer, 2008. 338 s. ISBN 978-0-387-71275-8.
BEERENDS, R. -- MORSCHE, H. -- BERG, J. -- VRIE, E. Fourier and Laplace Transforms. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 447 s. ISBN 0-521-53441-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 11. 2017
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 11. 2017.

Typ výstupu: