20. 11. 2019  22:35 Félix
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VKM206_6D - Vybrané kapitoly z matematiky II. (MTF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VKM206_6D
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z matematiky II.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
progresívne materiály a materiálový dizajn - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracuje a odovzdá seminárnu prácu na zadanú tému. Za seminárnu prácu študent získa maximálne 25 bodov. Ústna skúška, ktorá pozostáva z obhajoby seminárnej práce je hodnotená 25 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 15 bodov. Výsledné hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy teórie číselných a funkcionálnych radov a kritéria ich konvergencie. Ovláda základné pojmy a techniky z diferenciálneho počtu funkcie viac premenných.
Pozná hlavné typy integrálov funkcie viac premenných a metódy ich výpočtu. Má znalosti o vzťahoch medzi rôznymi typmi integrálov a ich aplikáciách v teórii polí.


 
Stručná osnova predmetu:
Nekonečné číselné a funkcionálne rady
Taylorove a Fourierove rady funkcií
Diferenciálny počet funkcie viac premenných
Lokálne, viazané a globálne extrémy funkcie viac premenných
Integrálny počet funkcie viac premenných – dvojný, trojný, krivkový a plošný integrál
Greenova veta. Stokesova veta. Gaussova veta
Funkcia komplexnej premennej.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠVEC, M. -- MIŠÍK, L. -- KLUVÁNEK, I. Matematika I.: Pre štúdium technických vied. Bratislava : Alfa, 1971. 758 s.
KLUVÁNEK, I. -- MIŠÍK, L. -- ŠVEC, M. Matematika II.diel: Pre štúdium technických vied. Bratislava : Alfa, 1970. 815 s.
KOMORNIK, V. -- LORETI, P. Fourier Series in Control Theory. New York : Springer Science+Business Media, Inc., 2005. 226 s. ISBN 0-387-22383-5.
WEBB, J. Functions of several real variables. New York : Ellis Horwood, 1991. 289 s. ISBN 0-13-763434-X.
ROVDER, J. Vybrané state z matematiky: Funkcie komplexnej premennej. Laplaceova transformácia. Parciálne diferenciálne rovnice 2.rádu. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 209 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 11. 2017
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 11. 2017.

Typ výstupu: